U nás ve škole

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Naše základní škola

je malé společenství dětí a průvodců. Sídlí v Praze 3, na Vackově, kousek od Jarova. Své brány otevřela v září 2016, jako devítiletá základní škola vycházející z principů svobodného a demokratického vzdělávání. Tvoříme ji společně, každý je v ní důležitý. Je nás něco málo přes stovku. Všichni se navzájem známe. V naší škole je důležitá vzájemná odpovědnost a respekt. Všichni si vzájemně důvěřujeme a spolupracujeme. Jednáme spolu jako se sobě rovnými. To platí mezi dospělými i dětmi. Snažíme se na děti v adekvátní míře přenášet zodpovědnost za jejich vzdělávání i za vše ostatní.

otazník

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Ověřte si, zda si budete rozumět se ScioŠkolou >>>

Poznávání přirozeně napříč předměty

Máme tyto předměty: angličtinu, svět v souvislostech, češtinu a matematiku. V 8. a 9. třídě si děti vybírají španělštinu nebo němčinu jako druhý jazyk. Většina výuky probíhá v rámci věkovek, kdy se děti učí dohromady, či se nejrůznějším způsobem dělí na menší skupinky. Někdy se děti dělí podle toho, jak jim daný předmět (ne)jde, jindy jsou klasicky rozdělené na třídy (např. češtinu mají páťáci a čtvrťáci samostatně, ale třeba na angličtinu mohou být pomíchané různorodě). Matematiku učíme Hejného metodou.

Zpětná vazba

Dětem dáváme pravidelně verbální i psanou zpětnou vazbu, kterou děláme nejrůznějšími způsoby. Neznámkujeme. Někdy ke zpětné vazbě používáme různé tabulky (“rubrics”), kam děti malují či zaškrtávají možnosti, jak vnímají svou práci a svůj pokrok. K tomu se následně vyjádří i průvodce. To platí hlavně u mladších dětí. Starším dětem někdy dáváme i otevřené otázky, aby se samy o svém pokroku rozepsaly. Některé děti preferují před psanou zpětnou vazbou individuální pohovory. Verbální zpětná vazba ale probíhá spontánně v téměř každé hodině. Děti také vedeme k tomu, aby si dávaly zpětnou vazbu i sobě navzájem.

Sociální dovednosti

Věkovky

Máme ve škole 5 věkovek, resp. dvouročí. První věkovka jsou prvňáčci, kteří jsou jako jediní samostatně. Náleží jim třída Antarktida. Druhá věkovka je 2. - 3. třída, jimž náleží Jižní Amerika. Třetí věkovka je 4. - 5. třída, jimž náleží Evropa a Afrika. Čtvrtá věkovka je 6. - 7. třída, jimž náleží Asie a Austrálie. Pátá věkovka je 8. - 9. třída, jimž náleží třída Severní Amerika. Každá věkovka (kromě prvňáčků) má své 2 věkovkové průvodce (např. 2. - 3. třída má Hanku a Elišku). Na ně se děti primárně obrací a s nimi řeší své záležitosti týkající (a někdy i netýkající) se školy. Některé děti se ale raději obrací na své kolejní patrony.
Různé skupiny

Koleje

Kolej a věkovka jsou 2 místa, kam dítě ve škole patří a kam se vždy vrací. Každé dítě má tedy své věkovkové průvodce a kolejní patrony. Většina kolejí má 2 patrony stejně jako věkovka. Kolej sdružuje děti napříč věkem, jejím hlavním posláním tedy je, aby spolu komunikovaly a něco dělaly i ve věkově různorodých skupinách. Kolejí máme 7, každá z nich je pojmenována po nějakém světadílu a má i svou třídu (Asie, Austrálie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika, Afrika a Antarktida).

Shromáždění

Shromáždění je zákonodárný orgán naší školy, místo, kde se schází celé školní společenství. Shromáždění se koná každý týden, přičemž první týden v měsíci je celoškolní a povinné. Každý má právo přijít s oznámením nebo návrhem na hlasování. Každé dítě i průvodce má jeden shodný hlas. Řešíme tu otázky důležité pro život našeho společenství, jako nové nápady, ale třeba i vážná porušení pravidel.

Kruhy

Kruhy jsou skupiny dětí, které se starají o konkrétní oblasti ve škole, vymýšlejí pravidla a dohlíží na jejich dodržování. Máme např. IT kruh, kruh kuchyňka, kruh dílna, kruh knihovna atd. Během kruhového Shromáždění (každý třetí týden v měsíci) mají kruhy prostor a čas, aby se staraly o svoje záležitosti.

Střípky

Střípky se u nás odehrávají několikrát za rok. Jde o to, že děti si vypíšou vlastní lekce a workshopy, kam se mohou přihlásit jiné děti. Děti tak předávají ostatním to, co samy dobře umí. Může se jednat o přednášku o druhé světové válce či o vyhynulých zvířatech, lekci jógy, kurz vaření atd.

Městečko

Městečko se u nás děje jednou za čas. Jde o to, že celá škola funguje po dobu jednoho dopoledne jako velké město, kde má každý nějakou svou roli. V Městečku existuje funkce starosty/ky města, ten/ta uděluje každému na začátku Městečka stejný finanční obnos, se kterým pak dotyčný musí naložit. Dále fungují hygienici, kteří dohlíží na pořádek a vybírají daně, policisté, kteří dohlíží na pravidla, a letos byl dokonce i soudní tribunál. Většina dětí si ve skupinkách připraví nějaké stánky, kde něco vyrábějí a prodávají za naše fiktivní scioškolí peníze. Děti se tím učí finanční gramotnosti, musí si vlastní produkty samy nacenit, udělat reklamu a pak prodávat.

Pravidla

Chceme, aby nám všem bylo spolu dobře a bezpečně, proto je pro nás důležité dodržování dohodnutých pravidel. Základní pravidla jsou: 

ZDVIŽENÁ RUKA - pokud někdo drží ruku nad hlavou, dává znamení, že chce mluvit. Dává tím najevo, že čeká na klid a prostor pro své vyjádření. 
MLUVÍ JEDEN - v diskuzi mluví pouze jeden a ostatní mu naslouchají.
STOP - Pokud se ti nelíbí, co ti právě někdo dělá nebo říká, použij slovo STOP a vysvětli mu, co ti vadí. Pokud někdo řekne STOP tobě, hned přestaň dělat, co druhému vadí a vyslechni ho.

Klub

Školní klub funguje ráno od 7.45 do začátku výuky a následně po obědě až do 17.00 hodin. Během odpoledního bloku už odpovědnost za proces učení nehraje stěžejní roli. Činnosti v klubu nebo v kroužcích mají především přinášet radost a celkově dobrý pocit a příliš nezáleží na tom, jakým způsobem se takový pocit získá. Někdo ho získá třeba sportem, někdo zase odpočinkem s knihou v ruce. Proto vytváříme prostředí natolik rozmanité, aby si každý našel to své. Aktuálně nabízíme kroužky.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Splňujeme požadavky na podíl pracovníků s pedagogickým vzděláním, při výběru průvodců je ale naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. Síla značky Scio a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám pomáhají s takovými lidmi spolupracovat.

     Školné je 10 700 Kč / měsíc

 • platí se pouze 10 měsíců v každém roce
 • zahrnuje i družinu (klub)
 • nezahrnuje náklady na stravu a na akce mimo školu

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 • MALÉ TŘÍDY Při třiceti dětech ve třídě je velmi obtížné pracovat jinak než frontální výukou. U nás jsou třídy menší, v případě potřeby zvyšujeme počet průvodců ve třídě.
 • MULTIROČNÍKOVÉ TŘÍDY Děti rozdělujeme do dvouročníkových či trojročníkových tříd, tak aby se mladší učili společně se staršími.
 • RESPEKT K TEMPU A INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM DÍTĚTE V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude cítit komfortně.
 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY Přístup profesora Hejného učí matematiku pro život, ne abstraktní rovnice.
 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. V hodinách angličtiny se u nás mluví jen anglicky.
 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 • ZNÁMKY Hodnotíme slovně a důraz klademe na sebehodnocení.
 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ Domů si děti nosí jen práci, kterou ve škole nestihly.
 • BIFLOVÁNÍ Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu, když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na to, aby si děti základní věci jako pravopis zvnitřnily a naučily do hloubky. Daní za to je skutečnost, že možná nikdy neuslyší o ruchovcích, a nedostanou tak možnost informace o nich vytěsnit lumírovci.
 • ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY Samostatně vyčleněné hodiny mají především čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní obory se různě prolínají celým vzdělávacím procesem, zejména praktickými projekty.

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní základní školy. 


 

MŠMT razítko

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, intenzivně pracujeme na nápravě.

Vytváříme podmínky, aby se děti zvládly připravit na přijímačky na vysněnou školu

Přijímací zkoušky na navazující školy přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Proto na ScioŠkolách vytváříme co nejkomfortnější podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy na přijímačky na SŠ i VŠ. Naše děti se navíc umějí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.